Wat is loonheffing?

3 jan 2021 | Financiën, Werk en Opleiding

wat is loonheffing

Loon, loonheffing en loonheffingskorting. Alles begint bij het moment waarop je gaat werken. Als je een baan krijgt ben je de werknemer en jouw baas is dan de werkgever. De werkgever betaalt voor de diensten die je voor zijn bedrijf of organisatie verricht. Wat hij betaalt is het salaris dat je van tevoren met hem hebt afgesproken. Het is een financiële tegenprestatie van de door de werknemer te verrichten arbeid, vastgelegd in een arbeidscontract dat door beide partijen wordt ondertekend en daarmee rechtsgeldig is. Bron: Wikipedia.

Stukje historie over loonheffing

Het begrip loon is al ver voor de jaartelling ontstaan in de vorm van ruilhandel. Arbeid in ruil voor een beloning, dat kon een wederdienst zijn of goederen. Op een gegeven moment werd arbeid – en dus loon – structureler, het werd georganiseerd vanuit een stuk beschavingsontwikkeling waarin werkgevers (overheden, religieuze organen) ervoor zorgden dat op regelmatige basis beloningen (loon) voor arbeid werden geruild. 

Het Latijnse woord ‘salarium’ betekent salaris ofwel ‘zoutrantsoen’. Dit komt omdat zout vroeger heel belangrijk was en werd gebruikt als betaal- en ruilmiddel. De Romeinen betaalden bijvoorbeeld ambtenaren en soldaten met zout. Zout werd in die tijd het ‘witte goud’ genoemd omdat je met zout langer eten kon bewaren, bij gebrek aan koelkasten. Zout werd in gebieden waar het schaars was gebruikt als betaalmiddel, zo werden soldaten en ambtenaren in zout betaald. Mensen betaalden vroeger ook belasting over het zout, zo verdienden de regeringen ook geld aan deze waardevolle grondstof. In Nederland verdween de zoutbelasting pas in 1951. Door de opmars van de koelkast werd zout minder belangrijk. Bron: Eurowijskids.

Help, een baan, hoe kom ik door de financiële rijstebrijberg heen?

De werkgever betaalt – meestal per maand – meer dan jij als werknemer ontvangt. De overeenkomst of het arbeidscontract tussen jou en je werkgever gaat over het brutoloon, het loon dat je verdient bij het bedrijf waar je in dienst bent. Van het brutoloon worden belastingen en premies afgehaald, waarna het nettoloon overblijft. Het nettoloon is datgene wat je als werknemer op je bankrekening bijgeschreven krijgt. Wat er van het brutoloon afgaat zijn belastingen en Premie Volksverzekeringen, te weten de Algemene Ouderdomswet, Wet langdurige zorg en Algemene nabestaandenwet. 

Nederlandse verzorgingsstaat

Behalve jij betaalt ook jouw werkgever – bovenop het brutoloon – premies waarmee wordt bijgedragen aan de Nederlandse verzorgingsstaat. Jouw werkgever betaalt sociale werkgeverslasten die ervoor zorgen dat arbeidsongeschikten en werklozen een uitkering kunnen krijgen en zo ook kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Alle werkenden moeten dus bijdragen aan deze sociale voorzieningen, hiermee zorgen we als land voor de mensen die dat zelf niet kunnen.

Van jouw brutoloon betaalt je werkgever namens jou (loon)belasting en premies voor de volksverzekeringen, die samen de loonheffing vormen. Wat er dan overblijft is jouw nettoloon en dat wordt door je werkgever aan je overgemaakt.

De hoogte van deze premie volksverzekeringen hangt af van de belastingschijf waar jouw inkomen onder valt. De schijven zijn zo ingedeeld dat je meer belasting afdraagt naar mate je meer verdient. Als jouw inkomen in schijf 1 of 2 valt moet je de premie volksverzekeringen betalen, valt dit in schijf 3 of 4, betaal je deze premie niet maar betaal je alleen belasting. 

De hoogte van de loonheffing wordt dus berekend aan de hand van de belastingschijven, die op basis van je jaarloon wordt bepaald. Wie meer verdient betaalt ook meer.

Niet alle delen van je inkomen vallen onder het brutoloon. Over winst- en eindejaarsuitkeringen, reiskostenvergoedingen en bonussen hoef je geen belasting te betalen, omdat ze geen deel uitmaken van het brutoloon. Ook overwerk valt niet onder het brutoloon maar daarbij moet je er rekening mee houden dat over het aantal extra uren wel premies en belastingen moeten worden betaald.

Vakantiegeld is eveneens geen onderdeel van het brutoloon, maar het wel het uitgangspunt voor de berekening ervan. Het vakantiegeld is over het algemeen 8% van het brutoloon, maar is niet bij alle cao’s gelijk. Het mag overigens wettelijk gezien niet lager zijn dan 8%.

Loonheffing

Loonheffing is letterlijk een heffing over loon. Het is een heffing van loonbelasting en premies zorgverzekeringen die door de werkgever namens jou en van jouw brutoloon wordt afgedragen aan de fiscus. Vanaf 2006 is de werkgever verplicht om de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet op een gecombineerde aangifte afdragen. Overigens hoeft over de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) geen afdracht te worden gedaan.

Na heffing ook korting

Zoals je hebt gelezen moet iedereen die in Nederland woont, werkt of hier inkomen heeft, inkomstenbelasting betalen. Maar gelukkig kun je over een deel daarvan een korting krijgen, dat is loonheffingskorting, je betaalt dan minder loonheffing en houdt meer loon over. De overheid heeft dit ingevoerd om ervoor te zorgen dat werknemers een zeker basisbedrag hebben om van te kunnen leven en huur, eten en scholing voor de kinderen kunnen betalen.

Als je werkt heb je recht op loonheffingskorting, je vraagt dit aan bij de werkgever waar je het meeste loon ontvangt. Als je meerdere werkgevers hebt of een uitkering naast je baan, dan moet je kiezen voor de werkgever of uitkerende instantie waar je het meeste verdient.

En als je denkt slim te zijn en de heffingskorting bij meerdere partijen aanvraagt, ontvang je te veel korting op je belasting en moet je achteraf terugbetalen. En dat wil je natuurlijk niet.

Je kunt jouw loonheffing berekenen aan de hand van een aantal gegevens. Wat je nodig hebt zijn in elk geval je brutosalaris, het aantal uren per week, in welke sector je werkzaam bent en eventuele vergoedingen en spaarregelingen. 

Solliciteren

Brent is klaar met zijn opleiding en speurt regelmatig via internet naar vacatures. Hoewel er in deze Coronatijd niet veel wordt geadverteerd heeft hij een leuke baan gezien op de marketingafdeling van een reclamebureau, het salaris ligt tussen de € 2.000 en 3.000 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en ervaring. Maar wat houdt hij dan over? Tijd om zich te verdiepen in de financiële beslommeringen die horen bij het aangaan van een dienstverband. Zijn vriendin Isa weet raad, zij adviseert een handige tool waarmee je de hoogte van je loonheffing kunt checken, via online berekenen. En dat werkt!