Wat is loonheffingskorting

17 dec 2020 | Financiën, Werk en Opleiding

wat is loonheffingskorting

Om te kunnen uitleggen wat loonheffingskorting is, moeten we eerst weten wat loonheffing betekent. Maar om het gehele verband te begrijpen moeten we beginnen bij wat er allemaal gebeurt wanneer iemand een baan krijgt. Degene die de baan krijgt is dan de werknemer, de ‘baas’ is de werkgever. De werkgever betaalt een van tevoren afgesproken salaris aan de werknemer. Het salaris of loon is de financiële tegenprestatie van door de werknemer te verrichten arbeid.

Het ontstaan van ‘loon’

Het is niet bekend wanneer het begrip precies is ontstaan, wel is duidelijk dat er al heel vroeger ruilhandel plaatsvond. Arbeid werd gedaan in ruil voor iets als een beloning. Op een gegeven moment werd arbeid – en dus loon – structureler. Om dit te kunnen organiseren moet een beschavingsontwikkeling hebben plaatsgevonden. Er moesten werkgevers (overheden, religieuze organen) zijn die in staat waren om op regelmatige basis beloningen voor arbeid te ruilen, om te kunnen spreken van ‘loon’. Mogelijk is de ruilhandel ontstaan tijdens vroege landbouwrevoluties tussen 10.000 en 1.000 voor Christus.

Overigens betekent het woord ‘salaris’ letterlijk ‘zoutrantsoen’ en was het de betaling aan een Romeinse soldaat. Zout werd in gebieden waar het schaars was gebruikt als betaalmiddel.

Ik krijg een baan, wat betekent dit financieel?

De werkgever betaalt – over het algemeen per maand – meer dan jij als werknemer ontvangt. De overeenkomst of het arbeidscontract tussen jou en je werkgever gaat over het brutoloon, het loon dat je verdient bij het bedrijf waar je in dienst bent. Van het brutoloon worden belastingen en premies afgehaald, waarna het nettoloon overblijft. Het nettoloon is datgene wat je als werknemer op je bankrekening bijgeschreven krijgt. Wat er van het brutoloon afgaat zijn belastingen en Premie Volksverzekeringen, te weten de Algemene Ouderdomswet, Wet langdurige zorg en Algemene nabestaandenwet. 

Niet alleen jij betaalt premies, de werkgever betaalt – bovenop het brutoloon – premies waarmee wordt bijgedragen aan de Nederlandse verzorgingsstaat. Dat wil zeggen sociale werkgeverslasten die ervoor zorgen dat arbeidsongeschikten en werklozen een uitkering kunnen krijgen en zo ook kunnen voorzien in hun levensonderhoud. 

Van jouw brutoloon ‘betaal’ je dus (loon)belasting en premie voor de volksverzekeringen, die samen de loonheffing vormen. De werkgever draagt dit bedrag voor je af en betaalt aan jou het nettosalaris uit. 

De hoogte van deze premie volksverzekeringen hangt af van de belastingschijf waar jouw inkomen onder valt. De schijven zijn zo ingedeeld dat je meer belasting afdraagt als je meer verdient. Als jouw inkomen in schijf 1 of 2 valt moet je de premie volksverzekeringen betalen, valt dit in schijf 3 of 4, betaal je deze premie niet maar betaal je alleen belasting. 

De hoogte van de loonheffing wordt dus berekend aan de hand van de belastingschijven, die op basis van je jaarloon wordt bepaald. Wie meer verdient betaalt ook meer.

Niet alle onderdelen van je inkomen valt onder het brutoloon. Winst- en eindejaarsuitkeringen, reistoeslagen en overwerk zijn voorbeelden die geen deel uitmaken van het brutoloon. Let wel op dat bij overwerk over het aantal extra uren wel premies en belastingen moeten worden betaald. Ook bonussen zijn niet belastingplichtig.

Vakantiegeld is eveneens geen onderdeel van het brutoloon, hoewel het wel wordt berekend op basis daarvan. Het vakantiegeld is over het algemeen 8% van het brutoloon, maar kan verschillen per cao. Het mag overigens wettelijk gezien niet lager zijn dan 8%.

Loonheffing

Loonheffing is letterlijk een heffing over loon. Het is een heffing van loonbelasting en premie zorgverzekeringen die door de werkgever namens jou en van jouw brutoloon wordt afgedragen aan de fiscus. Vanaf 2006 is de werkgever verplicht om de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet op een gecombineerde aangifte afdragen. Overigens is over de AKW (algemene kinderbijslagwet) geen premie verschuldigd.

Loonheffingskorting

Zoals je hebt gelezen moet iedereen die in Nederland woont, werkt of hier inkomen heeft, inkomstenbelasting betalen. Maar gelukkig kun je over een deel daarvan een korting krijgen, dat is loonheffingskorting, je betaalt dan minder loonheffing en houdt meer loon over. De overheid heeft dit ingevoerd om ervoor te zorgen dat werknemers een zeker basisbedrag hebben om van te kunnen leven en huur, eten en scholing voor de kinderen kunnen betalen.

Als je werkt heb je recht op loonheffingskorting, je vraagt dit aan bij de werkgever waar je het meeste loon ontvangt. Als je meerdere werkgevers hebt of een uitkering naast je baan, dan moet je kiezen voor de werkgever of uitkerende instantie waar je het meeste verdient.

En als je denkt slim te zijn en de heffingskorting bij meerdere partijen aanvraagt, ontvang je te veel korting op je belasting en moet je achteraf terugbetalen. En dat wil je natuurlijk niet.

De loonheffingskorting is een verzamelnaam voor zes verschillende heffingskortingen, waarvan de algemene heffingskorting en arbeidskorting de meest voorkomende zijn.

  • Algemene heffingskorting is een korting op inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die geldt voor iedere belastingplichtige
  • Arbeidskorting, korting die wordt berekend over het arbeidsinkomen, deze korting geldt voor iedereen die werkt.

Je kunt jouw loonheffing berekenen aan de hand van een aantal gegevens. Wat je nodig hebt zijn in elk geval je brutosalaris, of je fulltime of parttime werkt (in dat geval het aantal uren per week) en in welke sector je werkzaam bent. Verder je secundaire arbeidsvoorwaarden, eventuele vergoedingen, een auto van de zaak, doe je aan fiscaal sparen … Je kunt dan een berekening maken.

In de praktijk

Josien zit even met de handen in het haar. Ze heeft sinds kort een leuke baan in de zorg, maar omdat dat voor slechts 16 uur is, heeft zij recht op een aanvullende uitkering. Het zal er net om hangen van welke partij zij het meeste held ontvangt, dus ze weet niet precies bij wie ze haar loonheffingskorting moet aanvragen. Ze gaat te rade bij haar vader, haar steun en toeverlaat als het gaat om financiële zaken. Hij legt haar in Jip en Janneketaal uit hoe het hele verhaal over bruto en nettoloon werkt, de loonheffing en het recht op loonheffingskorting. Vader Bert zet de benodigde rekengegevens op een rijtje en concludeert dat Josien de loonheffingskorting moet aanvragen bij haar werkgever. Om dit te checken adviseert hij haar om dit online te checken via online berekenen. Paps blijkt helemaal gelijk te hebben!